Den fysiske helhedsplan: HP4

Danmarkshistoriens største samlede renoveringsopgave er på vej i Brøndby Strand.

Renoveringen bliver også kaldt HP4. HP står for helhedsplan og fire-tallet angiver, at det er den fjerde store renovering, der nu skal i gang i Brøndby Strand Parkerne.

En sammenhængende og levende bydel
Med HP4 lægges der helt nye planer for udviklingen af en sammenhængende og levende bydel, hvor der i stor skala er fokus på bæredygtighed. De 2.700 ny-renoverede boliger skal være båret af grønne og miljøvenlig løsninger.

Opgaven er at renovere bygninger, boliger og friarealer i Brøndby Strand Parkernes syv afdelinger.

Den overordnede vision for helhedsplanen er at skabe en ramme for udviklingen af et sammenhængende og levende boligområde med en stærk identitet i et tæt samarbejde mellem boligafdelingerne. Det udtrykkes i tre delvisioner, som knytter sig til følgende tre indsatsområder:

1.    Arkitektur, boliger og bæredygtighed
Indsatsområdet handler om at renovere bebyggelsen sådan, at der indtænkes grønne og miljømæssigt gode løsninger samtidig med, at løsningerne kan give en fornuftig driftsøkonomi, hvor beboerne ikke bliver tvunget til at flytte fra området.

2. Trafik, forbindelser og tilgængelighed
Dette indsatsområde handler om at åbne bebyggelsen både internt og eksternt ved at forbedre tilgængeligheden gennem bebyggelsen med nye stiforløb samt etablere pladsdannelser mod Strandesplanaden, så bebyggelsen åbner sig fysisk og funktionelt mod syd.

3. Aktivitetsrum, drift og udearealer
Med dette indsatsområde er ønsket, at der er et forøget samarbejde afdelingerne imellem omkring de forhold, der kan give driftsmæssige gevinster. Det indebærer også etablering af lokaler i bebyggelsen og etablering af aktivitetsmuligheder på friarealerne til fælles brug.

Hvem er med i HP4?
Helhedsplanen for Brøndby Strand Parkerne er et partnerskab mellem:

  • Brøndby almennyttige Boligselskab: Rheumpark
  • Postfunktionærernes Andels-Boligforening: afd. 8
  • Tranemosegård: afd. T13
  • Brøndby Boligselskab: afd. 605, 606, 607 og 608.

Flere oplysninger
Hvis du vil vide mere om HP4 kan du evt. henvende dig hos din afdelingsformand eller hos HP4 Kommunikation på tlf. 30 84 06 81 eller på mail sze@fa09.dk

FAKTA:

HP4 er en renoveringsopgave til ca. 4 mia. kroner.

1. etape af renoveringen kommer til at foregå i højhusene fra 2017 – 2020.

2. etape af renoveringen vedrører lavhuse og centerområder og foregår fra 2018 – 2024.