Støvet fra nedrivningen er ikke farligt

Selvom Kingo Karlsen gør, hvad de kan for at forhindre, at støvet fra nedrivningen spreder sig uden for byggepladsen, så kan det ikke helt undgås. Selvom højhuset fx er pakket ind i plastik og byggeaffaldet fugtes med vand, inden det transporteres bort, kan man ikke undgå, at vinden sprede støvet.
Nedenfor kan du se en mere uddybende liste over, hvad Kingo Karlsen gør for at mindske støv spredning.

Er støvet farligt? Nej, det er det ikke.
Beboere, der bor tæt på nedrivningen, kan opleve, at støvet lander i deres haver, på deres biler, på vinduerne m.m. Der er dog ingen grund til at være bange for, PCB mængden i støvet. Selvom højhusene rives ned pga. for høj koncentration af PCB, så er mængden i støvet så lav, at det ikke er sundhedsskadeligt.
Kingos Miljø- og kvalitetschef  har redegjort for de dybdegående undersøgelser, beregninger og konklusioner, der er blevet foretaget i forbindelse med projektets indledende arbejder. Miljø- og kvalitetschefen fortalte, at værdien af PCB-indholdet i støvet fra nedrivningen ca. er 1/1.000 del af det tilladte. Så den meget lille mængde, som nedrivningen medfører, vurderes altså ikke at være farlig at befinde sig i.
De asbestplader, som husene også indeholder nedkranse hele, hvilket betyder, at der ikke er risiko for asbest i støvet, der lander uden for byggepladsen.

VVM: Støv udgør ikke en risiko

Inden nedrivningen gik i gang, har Kingo Karlsen samt boligorganisationernes miljørådgivere nøje beskrevet, hvordan nedrivningen skal udføres, og hvor meget det forventes at komme til at støve, støje m.m.
Brøndby Kommune har skulle godkende de foreskrevne arbejdsmetoder og gener i en såkaldt VVM-redegørelse. I denne er konklusionen vedr. støv:
”På baggrund af de udførte beregninger kan det konkluderes, at nedrivningerne vil medføre, at der dannes støv, og at der vil være afgivelse af støv til omgivelserne. Afgivelsen er imidlertid så lille, at det samlet set kan konkluderes, at nedrivningen af højhusene i Brøndby Strand ikke udgør en risiko for mennesker og miljø omkring bygningerne med hensyn til asbest, mineralsk støv, kvarts og PCB. Konklusionen gælder både indhold af stofferne i luften under nedrivningen og de mængder, der tilføjes jorden omkring højhusene i forbindelse med nedrivning,”
Kilde: VVM redegørelse godkendt af Brøndby Kommune

Løbende kontrol
Der udføres løbende opfølgning på, om nedrivningen udføres som beskrevet i VVM samt om generne af nedrivningen følger de forudgående beregninger. Det sker på de månedlige sikkerhedsmøder/runderinger på pladsen, hvor Kingos egen ansvarlige, boligorganisationernes miljørådgiver samt Brøndby Kommunes ansvarlige gennemgår byggepladsen.

Støv mindskende tiltag:
– Indpakning af højhuset i armeret plast
– Befugtning af byggeaffald, der holder støvet nede
– Adskillelsen af betonelementerne sker IKKE på byggepladsen, da det vil støve meget
– Støvsugning og brug af punktsug ved skæring og boring
– Primært brug af elektrisk værktøj og nyere maskiner, der overholder Miljøministeriets gældende retningslinjer
– Generel ryddelig på pladsen for at undgå ophobning af byggematerialer og andre ”støvsamlere”