HP4’s Byggehistorie og et kig tilbage til HP3

Af John Frimann, BB

HP1, HP2, HP3 og nu HP4. Hvad taler de egentlig om? Er der tale om en ny gadelampe i Brøndby Strand? Eller er det Brøndbys nye spilsystem? Forklaringen er ligetil: HP betyder helhedsplan. En helhedsplan skal sikre en samlet plan for renovering og fornyelse af et boligområde. Siden 1996 har Brøndby Strand gennemført tre helhedsplaner. Nu er næste helhedsplan igang.
Med denne historiske artikel samler vi op på HP3, der bl.a. omfatter renoveringen af rækkehusene, og giver dig et overblik over den nuværende helhedsplan HP4.

HP3 – Hvad skete der egentlig?
Rækkehusene har fået et ansigtsløft
Samlet set var det målet med den tidligere helhedsplan HP3, at beboerne fik en bedre bolig med nye udendørsmuligheder, og at rækkehusene fik et generelt ansigtsløft. Husene fik et nyt samlet udtryk og front med flotte facader, der blev isoleret og beklædt med zink- og sinusplader i lakeret stål og glas, og der blev etableret nye gårdrum.
De renoverede facader vil på sigt betyde en væsentlig mindre varmeregning for beboerne, fordi der er reduktion af energiforbruget pga. af bedre isolering. Samtidig er der installeret mekanisk ventilation med varmegenvinding, som sikrer et bedre indeklima og et reduceret energiforbrug.
Det nye hegn ud mod Strandesplanaden har givet et mere tidssvarende udtryk, og så er det ovenikøbet mere lyddæmpende end tidligere. Rækkehusene fik også fået skure, terrassen fået solafskærmning, ny træterrasse og blomsterkasser, der også kan bruges som bænk eller opbevaringskasser. Affaldscontainerne blev nedlagt, og der blev etableret fælles affaldsskakter, bl.a. for at lette driftens arbejde og frigøre tid for afdelingens driftsmedarbejdere.

Helhedsplanen HP4
Hvad er en helhedsplan?
En helhedsplan er en samlet plan for udviklingen af en boligafdelings fysiske rammer. Den handler om både renovering og fornyelse. Helhedsplanen skal forholde sig til flere aspekter: Bygningernes tilstand og arkitektur, boligernes sammensætning og indretning, fællesarealernes udformning og funktion samt udearealernes indretning og funktion. En helhedsplan er også med til at ændre et boligområdes identitet og image. Det handler også om at skabe et godt sted at bo, hvor man føler sig velkommen og er stolt af at bo.
En helhedsplan er en lang proces, der udarbejdes i to faser. Først skal der skrives en foreløbig helhedsplan, som Landsbyggefonden skal vurdere, om de kan og vil støtte økonomisk. Dernæst udarbejdes en endelig helhedsplan, hvor man har præciseret projektet mere inkl. finansieringen og dermed også den medfølgende huslejestigning, som beboerne skal stemme om.

Hvad skulle HP4 dække?
Helhedsplanen skulle omfatte både PCB-renovering af højhusene (dengang man troede, at det var en mulighed) og efterfølgende en generel og stor renovering af højhuse og lavhuse til nutidig standarder. Senere var det nødvendigt at ændre i helhedsplanen, så den dækkede nedrivning og ikke renovering af de fem PCB-ramte højhuse.

HP4 sendes til Landsbyggefonden
I 2013 var det så endelig tid til, at boligorganisationerne kunne indsende den samlede helhedsplan HP4 for Brøndby Strand Parkerne til Landsbyggefonden. Samtidig gik man i gang med udvælgelse af rådgivere til udarbejdelse af projekteringen af helhedplanen. Opgaven endte med at gå til de to firmaer WITRAZ arkitekter og sbs rådgivning – senere har sbs overtaget hele opgaven. Inden man kunne sende den samlede helhedsplan til Landsbyggefonden, skulle den naturligvis udvikles. Det arbejde kan du læse mere om nedenfor her

HP4 Forhistorie
Fundet af PCB i visse dele af Brøndby Strand Parkerne betød, at Landsbyggefonden var positivt indstillet på at støtte en ny helhedsplan, HP4, som skulle sikre, at hele Brøndby Strand, dvs. samtlige 7 afdelinger, renoveres op til tidssvarende niveau.
Arbejdet med HP4 startede i maj måned 2012 parallelt med, at de PCB-undersøgelser blev udført. HP4 udføres i et koordineret samarbejde mellem alle fire boligorganisationer i Brøndby Strand Parkerne: Brøndby almennyttige Boligselskab, Postfunktionærernes Andels-Boligforening, Tranemosegård og Brøndby Boligselskab.

Brøndby Strand Parkerne er en markant historisk bebyggelse. Det var derfor vigtigt, at renoveringen bliver udført som en bevarende renovering, hvor bebyggelsens mest markante træk fremhæves og bevares. Samtidig skal der være plads til fornyelse, hvor mulighederne for energioptimering og brugen af tidssvarende materialer udnyttes bedst muligt. I en nytænkning af facaderne kan der fx arbejdes med andre vinduesformater indenfor den eksisterende struktur eller med udenpåliggende facader med større frihed i formaterne.

HP4 Kickoff – hvad er vigtigt for os?
I 2012 blev der udarbejdet en grundig tilstandsvurdering af højhuse, lavhuse og områdets udearealer. Samtidig skulle hver afdeling i gang med at definere, hvad de mente, der var vigtigt i en ny helhedsplan. Processen startede med et kickoffmøde d. 6. juni 2012 for de 7 afdelingsbestyrelser. På mødet gennemgik repræsentanter for rådgiverne, WITRAZ arkitekter og sbs rådgivning a/s, det kommende forløb.
De enkelte afdelingsbestyrelser skulle afklare, hvilke behov, ønsker og ambitioner som afdelingen havde. Behovsafklaringen blev startet før sommerferien 2012 med møder i alle afdelingsbestyrelser, og blev afsluttet i løbet af september, hvor afdelingerne præsenterede sine oplæg for beboerne på afdelingsmøder.

HP4 Den fælles vision
Syv afdelinger – én fælles vision for, hvad HP4 skulle være
Inden man kunne sende den samlede helhedsplan til Landsbyggefonden, skulle den naturligvis udvikles. Det arbejde kan du læse mere om nedenfor her.
Først skulle der udarbejdes en fælles vision for hele Brøndby Strand Parkerne, som helhedsplanen skulle bygge på.
Når man udarbejder en helhedsplan, er det en forudsætning for støtte fra Landsbyggefonden, at der også er udarbejdet en vision. Visionen skal være så åben, at den kan rumme hver afdelings særpræg og ønsker og samtidig sikre en koordineret indsats mellem afdelingerne.
Arbejdet med den fælles helhedsplan går på tværs af alle involverede boligafdelinger, og det er derfor vigtigt, at alle afdelingerne har en fælles forståelse for, i hvilken retning der skal arbejdes.

Visionen skulle være åben for, at hver afdeling bibeholdt og udviklede sit eget særpræg og samtidig sikre, at den samlede renovering afdelingerne supplerer hinanden og imødekommer Brøndby Kommunes krav til boligudbuddet og standarder. Beboere og afdelingsbestyrelser fik derfor til opgave at udvikle de enkelte afdelingers egne visioner og forståelse af, hvad man gerne ville med afdelingens helhedsplan, så afdelingerne havde et godt grundlag for den fælles visionsproces.

Der blev holdt fælles vision-møder, hvor afdelingsbestyrelserne sammen diskuterede, hvilke områder det var vigtigt at have en fælles holdning til bl.a. arkitektur og boliger, trafik, boligformer, drift og affaldssystemer.
På baggrund af drøftelserne blev den fælles vision nedskrevet og blev – efter enkelte justeringer -aftalt som en fælles retning for det videre arbejde med den fælles helhedsplan.

Den overordnede fælles HP4 vision er:

 • at skabe en ramme for udviklingen af et sammenhængende og levende boligområde med en stærk identitet i et tæt samarbejde mellem boligafdelingerne
 • at skabe et sammenhængende fysisk udtryk med et højt kvalitetsniveau og at skabe nye og bedre forbindelser inde i området såvel som fra området og ud
 • at skabe gode boligkvaliteter for alle grupper af beboere i alle livsfaser. Dvs. at der skal skabes et udbud af varierede boligtyper, som er med til at sikre boligområdet en høj attraktivitet
 • Identitet og ejerskab går hånd i hånd i realiseringen af helhedsplanen og skal danne fundamentet for, at boligområdet udvikler sig til et trygt og godt sted at bo. Tilsammen vil det medvirke til et nyt og forbedret image af boligområdet

Da den fælles vision var fastsat, skulle der udarbejdes en helhedsplan for hver enkelt afdeling. Hver helhedsplan skulle indeholde en beskrivelse af de nødvendige renoveringsarbejder og afdelingens økonomi og et budget for de huslejemæssige konsekvenser.
De syv afdelingers helhedsplaner blev til sidst skrevet sammen til en samlet helhedsplan.

Fra fælles vision til samlet HP4 helhedsplan
Siden afdelingsbestyrelserne vedtog den fælles vision i efteråret 2012 er der arbejdet med at gøre visionen mere konkret. Vores rådgivere på fælles helhedsplanen, sbs rådgivning, har præciseret hvilke ønsker og krav, der stilles til de tre indsatsområder, som vi vedtog under den fælles vision.

 • Arkitektur, boliger og bæredygtighed
 • Trafik, forbindelser og tilgængelighed
 • Aktivitetsrum, drift og udearealer

DET FYSISKE UDTRYK: ARKITEKTUR, BOLIGER OG BÆRE DYGTIGHED
”Brøndby Strand skal være en grøn bydel, der forener et stærkt arkitektonisk udtryk med attraktive boliger for hele livet”Vi ønsker et fælles kvalitetsniveau vedrørende renovering af bebyggelsen

 • Vi ønsker at samarbejde om hvilke boliger, vi samlet set tilbyder i Brøndby Strand Parkerne
 • Vi ønsker at etablere fælles bæredygtige løsninger, der er fornuftige og økonomisk rentable

DE INFRASTRUKTURELLE FORHOLD: TRAFIK, FORBINDELSER OG TILGÆNGELIGHED
”Brøndby Strand skal være en sammenhængende og levende bydel, der er præget af åbenhed både internt i bebyggelsen og mod det omgivende bymiljø”.

 • Vi ønsker en forbedring af de fysiske sammenhænge på langs og tværs af området
 • Vi ønsker at styrke bebyggelsens rolle i lokalområdet

DE SAMARBEJDSMÆSSIGE MULIGHEDER: AKTIVITETSRUM, DRIFT OG UDEAREALER
”Brøndby Strand skal være en bydel, der gennem et styrket samarbejde opnår fordel af fællesskabet i form af et bedre aktivitetsliv og i form af økonomiske besparelser”.

 • Vi ønsker at udvide samarbejdet om aktivitetsrum og fællesfaciliteter i bebyggelsen
 • Vi ønsker et driftsmæssigt fællesskab
 • Vi ønsker at arbejde hen imod en koordineret måde at håndtere affaldet på

Ønsker og ambitioner for den nye helhedsplan
Her kan du læse et par af de ønsker, der var i spil ved udviklingen af HP4

 • Nyt sammenhængende stisystem, der skal fremme samhørigheden afdelingerne imellem og skabe oplevelsesrige forløb i udearealerne. Hertil ny belysning og et nyt skiltesystem.
 • Gangbroernes design skal bearbejdes, så der bliver bedre udsyn langs siderne. Broen skal byde velkommen både til beboerne, og når man som gæst passerer som en port til bebyggelsen.
 • Åbning af centerpladserne og pladserne omkring dem foreslås forandret med et nyt og mere åbent og inviterende udtryk. Pladserne kan gives en smalende belægning og styrkes af udadvendte funktioner i højhusenes stueetager og i selve centerbygningerne. Fortættes eller udbygges centerbebyggelsen, er der også mulighed for, at hver afdeling kan få sit eget arkitektoniske pejlemærke.
 • Udendørs aktivitetsrum til forskellige målgrupper, så man skaber liv og er med til at styrke bebyggelsens identitet og image som en levende og dynamisk bydel. Det blev foreslået at tage udgangspunkt i nogle af de områder, som fremstår øde og rå i dag fx arealer omkring centrene, over og under betondæk og arealer, der er “tilovers”.

Arkitektkonkurrencen
Den foreløbige helhedsplan fungerede også som programoplæg til den efterfølgende arkitektkonkurrence. Den foreløbige helhedsplan beskrev alene krav og ønsker til løsningsforslag snarere end deciderede løsningsforslag. Hensigten med en arkitektkonkurrence var at få gode og kreative bud på de arkitektoniske løsninger baseret på programoplægget. Besvarelserne blev brugt til videreudvikling af den foreløbige helhedsplan frem til en endelig helhedsplan.
Det var en konkurrence i flere etaper. I marts 2014 blev otte forslag skåret ned til de fire, der gik videre til anden runde.
Beboerne i området fik ved flere lejligheder mulighed for at bidrage til designmanualen, der blev rettet til, så den afspejler beboernes forskellige ønsker.
Særligt altanernes muligheder og udformninger vakte meget debat, fordi beboerne bruger deres altaner meget forskelligt.

I juni 2014 blev den samlede vinder af konkurrencen blive udpeget: Det blev arkitektfirmaet Team Domus fra København og deres rådgivere, der vandt udbuddet med deres forslag ”Grønby Strand” konkurrencen. Team Domus vandt retten til at udarbejde en designmanual for Brøndby Strand samt varetage rollen som designkoordinator gennem resten af projektet og HP4.
Bedømmelsen af forslagene foregik i et udvalg bestående af repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne, administrationerne, Brøndby Kommune og fagdommere.

Boligselskaberne i Brøndby Strand lagde i deres bedømmelse stor vægt på, at de totaløkonomiske vurderinger udgjorde en væsentlig del af beslutningsgrundlaget sådan, at renoveringen gav besparelser for beboerne både med hensyn til forbrugs- og driftsudgifter.

I november 2014 blev der afholdt besluttende afdelingsmøde i hver af de syv boligafdelinger i Brøndby Strand Parkerne, hvor designmanualen blev godkendt.
Designmanualen, der endte på hele 851 sider, fungerer som rettesnor for de kommende rådgivere og entrprenører, som skal stå for selve renoveringen af højhusene i Brøndby Strand Parkerne.

En nedrivning i stedet for renovering
Til at starte med forventede alle, at de fem højhuse med for høje PCB koncentrationer ville kunne renoveres. Beboerne blev derfor flyttet ud i midlertidige genhusninger, mens boligorganisationerne begyndte at undersøge mulighederne for at renovere og nedbringe de høje PCB koncentrationer.

Som alle nok ved, vidste det sig desværre, at det ikke var en mulighed at renovere. På trods af en række forskellige undersøgelser med at forsejle PCB’en, udskifte materialer m.m., måtte man til sidst indse, at det ikke var teknisk holdbart og økonomiske forsvarligt at renovere det fire højhuse, men at man var nødt til at rive dem ned.

Forud for nedrivningen
Nedrivningen og planlægningen er sket i tæt samarbejde mellem boligorganisationerne og miljørådgiverfirmaet Golder, der har assisteret med at kvalificere processen og tidsplanen for både planlægningen af nedrivningen, valg af entreprenør og den faktiske nedrivning, der nu er i gang.
Inden valget af nedrivningsentreprenør faldt på Kingo Karlsen, blev der gennemført markedsdialog med flere nedrivningsfirmaer og firmaer, som kunne håndtere store mængder byggeaffald for at sikre, at udbuddet på opgaven er så præcist som muligt.

Fra start var der to relevante nedrivningsmetoder i spil:
Metoden 1 hvor små maskiner ”klipper” sig ned gennem huset, og de knuste betonstykker fjernes via elevatorskakten og køres bort.
Metode 2 hvor en stor kran løfter elementerne ned ét for ét – så nærmest modsat af, hvordan huset er blevet opført – og derefter køres betonelementerne hele bort.
Det blev endeligt besluttet, at fortsætte med metode 2, og i sensommeren 2020 blev kontrakten mellem HP4 og Kingo Karlsen underskrevet på nedrivningen af de fem østligeste højhuse.
Du kan læse mere om nedrivningen her

VVM-redegørelse
Brøndby Kommune besluttede i 2019, at der skulle udarbejdes en VVM-redegørelse, før de kunne give endelig tilladelse til at rive højhusene ned. En VVM-redegørelse er en redegørelse og vurdering for, hvordan et bygge- eller anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø ift.

 • Mennesker, dyreliv og planteliv
 • Jordbund, vand, luft, klima og landskab
 • Materielle goder og kulturarv
 • Samt samspillet mellem disse faktorer

Du kan læse VVM redegørelsen her

Ny lokalplan skal sikre renovering af de syv tilbageværende højhuse

Brøndby Kommune skulle udarbejde en ny lokalplan, der bl.a. skulle gøre det muligt at gennemføre renoveringen af de syv højhuse, der ikke skal rives ned. Samtidig skal lokalplanen tillade, at der etableres nye vaskerier og boilerrum for beboerne i PAB 8, hvor vaskeriet ligger i højhus tre, der skal rives ned.
Renoveringen af de syv højhuse vil tage udgangspunkt i lokalplanen og i designmanualen GRØNBY STRAND og vil ske i samarbejde med boligselskaberne. Det vil til sammen danne rammen for en kommende rådgivers arbejde med renoveringen. Udkast til lokalplanen blev gennemgået på FBU i august 2020 uden kommentarer. Lokalplanen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i juni i 2021.

Denne foreløbige historie om renoveringen af Brøndby Strand Planen slutter den 30. juni 2021 / JF