FAQ - Få svar på dit spørgsmål her

FAQ – Få svar på dit spørgsmål her

Udarbejdet af Kommunikationsgruppen pr. august 2020. Opdateres løbende.
Har du andre spørgsmål? Så send det til sze@fa09.dk
Alle tidsangivelser er anvisende, og kan ændre sig, hvis der opstår uforudsete udfordringer.

1. Bliver det ”normalt” igen?
Ja. Når de fem højhuse er revet ned bliver både trafik og stier normale igen. De trafikale ændringer, der er lavet omkring byggeplads 1, bliver normaliseret inden vejene spærres af til byggeplads 2. Alle ændringer bliver reetableret – med undtagelse af nedrivningen af gangbroerne i Albjergparken og Tranumparken og de nye fodgængerfelter, der etableres i stedet.

2. Hvor lang tid skal byggeriet vare?
Byggeplads 1: i perioden ca. marts 2021 – oktober 2022
Marts 2021: Etablering af byggeplads
April 2021 – februar 2022: Nedrivning af 1. højhus (Albjergparken 6)
August 2021 – maj 2022: Nedrivning af 2. højhus (Albjergparken 2)
December 2021 – oktober 2022: Nedrivning af 3. højhus (Albjergparken 1)

Byggeplads 2: 2022 – 2023
august 2022 – november 2023: Midlertidig trafikomlægning i Tranumparken
september 2022 – september 2023: Nedrivning af 4. højhus Tranumparken 2
februar 2023 – december 2023: Nedrivning af 5. højhus Tranumparken 1

OBS: Planen er angivende, og der tages forbehold for uforudsete justeringer og ændringer

Færdsel og trafik:

 Få det fulde overblik over trafikændringerne her

Biler:
3. Hvordan skal man komme ind og ud af Albjergparken med bil?
Al trafik ind og ud af Albjergparken skal pr. 31. marts kl. 12.00 foregå via en midlertidig vej, der anlægges tværs over Mæglergårdsstien og nordpå gennem Kærlunden. Der vil af sikkerhedshensyn være hastighedsregulering på vejen. Det vil ikke være muligt at kører ind eller ud af området via Strandesplananden, mens byggepladsen eksisterer. Når byggepladsen pilles ned, genåbnes indgangen fra Strandesplananden, og den midlertidige vej over Mæglergårdsstien fjernes.  Få overblik over trafikændringerne her
Periode: 31. marts 2021 – ca. oktober 2022

4. Hvordan påvirkes trafikken syd for Brøndby Strand Parkerne fx fra Maglelunden og Daruplund og Resenlund?
Beboerne syd for Parkerne kan som alle andre stadig køre af Strandesplananden. I vestlig retning vil Strandesplanaden være 1-sporet forbi byggepladsen. I kortere perioder vil vejen være spærret i 5-8 minutter ca. 4 gange om dagen / 2 dagen om ugen i 8 uger. Østlig retning vil være uændret. Få overblik over trafikændringerne her
Periode: ca. marts 2021 – ca. oktober 2022

5. Hvordan påvirkes trafikken nord for Brøndby Strand Parkerne fx i Kærlunden/Kærhaven?
At al biltrafik til og fra Albjergparken skal ledes gennem Kærlunden vil betyde, at flere biler passerer igennem villakvarteret. I ca. oktober 2022 afsluttes byggepladsen, og der vil igen blive åbnet for til og frakørsel til Albjergparken fra Strandesplananden, og den midlertidige vej gennem Kærlunden/ Kærhaven til Albjergparken vil blive fjernet igen. Få overblik over trafikændringerne her
Periode: ca. marts 2021 – ca. oktober 2022

6. Hvor skal vi parkere, når byggepladsen er etableret?
For at gøre plads til byggepladsen vil nogle af p-pladserne i Albjergparken desværre blive midlertidigt afspærrede.

1) P-pladserne foran Rheumhus: Vil være spærret i perioden april 2021 – oktober 2022
2) P-pladserne under Rheumhus: Her vil ca. ½ delen af pladserne være spærret i perioden april 2021 – maj 2022, imens højhus 1 + 2 nedrives

Alternative P-muligheder
1) På græsstykket langs vejen ind i Albjergparken mod Mæglergårdsstien etableres nye, midlertidige p-pladser. Pladserne vil i perioden hvor højhus 1+2 nedrives (april 2021-maj 2022) være forbeholdt beboerne i BAB, da det er her, der midlertidigt lukkes flest p-pladser.
2) Det er også muligt at parkere på de offentlige parkeringspladser ved Langbjerghallen for enden af Tybjergparken.

Samtlige p-pladser åbnes igen, når byggepladsen afsluttes i oktober 2022. Få overblik over trafikændringerne her
Periode: ca. marts 2021 – ca. oktober 2022

7. Kan alle størrelser biler komme ind i områderne – flyttebiler, skraldebiler etc.?
Ja. Alle biler i alle størrelser vil stadig kunne køre ind i Albjergparken, men de skal bruge indkørslen fra Kærlunden. Der bliver etableret en almindelig asfaltvej, der passerer over Mæglergårddsstien. Se mere i svar punkt 3 + 8.
Periode: ca. marts 2021 – ca. oktober 2022

Fodgængere, cyklister m.m.:
8. Hvordan sikres skolevejen for cyklende børn på Mæglergårdsstien? Bliver der trafikregulering?
Fordi der skal laves bilpassage over Mæglergårdsstien, vil der blive opsat diverse sikkerhedsforanstaltninger for at sikre sikkerheden for både fodgængere, cyklister, løbehjul og biler.
A) Der opsættes bomme på tværs af stien for at sænke hastigheden hos gående, cyklister og andre køretøjer på stien.
B) Der opsættes bomme på fortovet langs stien for at gøre fodgængere opmærksomme på vejen.
C) Der opsættes hegn for enden af den anlagte vej, der sikre adskillelse af kørende og gående trafik.
D) Der vil blive etableret hastigehedsregulerende tiltag på vejen.
Få overblik over trafikændringerne her
Periode: ca. marts 2021 – ca. oktober 2022

9. Hvordan skal man færdes med barnevogn, rollator, kørestol, elscooter, når gangbroerne bliver fjernet?
Det anbefales at følge stierne gennem gårdene. For at sikre fodgængere og andre ”bløde” trafikanter, når gangbroerne fjernes, anlægges der fodgængerfelter over Albjergparken og Tranumparken nord for højhusene. Fodgængerfelterne er permanente. Få overblik over trafikændringerne her
Periode: permanent

10. Er der lys på de nye stier og veje?
Ja. Der er belysning og skiltning på de alternative stier gennem området.
Periode: ca. marts 2021 – ca. oktober 2022

Offentlig transport:
11. Kan jeg stadig tage bussen?
Ja. Busstoppestedet for bus 166 på Strandesplanaden ud for Albjergparken 6 bliver flyttet mod øst tættere på Tybjergparken. Få overblik over trafikændringerne her
Periode: ca. marts 2021 – ca. oktober 2022

12. Kan jeg stadig komme med Flextrafik/specialtransport?
Ja. Dog skal flextrafik/ specialtransport ligesom alle andre biler benytte vejen gennem Kærlunden. Det kan derfor være en god idé at tage højde for den øgede transporttid pga. omvejen samt at gøre opmærksom på den ændrede indkørsel, når du bestiller din tid hos Flextrafik. Få overblik over trafikændringerne her
Periode: ca. marts 2021 – ca. oktober 2022

Genhusning og eksisterende funktioner:

13. Hvem skal genhuses?
Genhusning sker udelukkende af beboere, der bor indenfor sikkerhedszonerne omkring byggepladserne. Dvs. hvor det ikke er sikkert at opholde sig. Der tilbydes som udgangspunkt ikke genhusning pga. støj, støv og andre forventelige byggepladsgener.
Årsagen til udelukkende at genhuse på baggrund af sikkerhedszoner, er de faste grænseværdier for støv og støj, som Brøndby Kommune har stillet som krav i nedrivningstilladelsen. Kingo Karslen er forpligtet til at overholde disse grænser og har opsat et monitoreringssystem, der konstant overvåger nedrivningsarbejdet. Man kan dermed løbende foretage ændringer, hvis arbejdet nærmer sig grænseværdierne for støj og vibrationer.

De pågældende beboere får besked / har fået besked fra deres udlejningsafdeling i deres boligselskab ift. de gældende regler om varslinger af den slags.

14. Kan beboere med nattearbejde blive genhuset, så de ikke generes af larmen hele dagen og ikke kan sove?
Nej. Genhusning sker  udelukkende på baggrund af sikkerhedszonerne. Vi ved godt, at det kan skabe udfordringer for beboernes hverdag med larmen fra nedrivningen. Men det er beklageligvis de følger, som vi ikke kan undgå ved nedrivning. Se uddybning af genhusning i punkt 13 punkt 16 + 17 for støj- og støvgrænser nedenfor her.

 15. Kan vi stadig vaske?
I BAB: Det vil stadig være muligt at vaske i vaskeriet i Rheumhus i hele nedrivingsperioden. Dog vil det i perioden 1. februar 2022 t.o.m. 1 juni 2022  ikke være muligt at vaske i tidsrummet kl. 6.45 -18.00 i vaskeriet i Rheumhus pga. sikkerheden. Den midlertidige tidsbegrænsning gælder kun hverdage, vaskeriet vil være åben hele åbningstiden i weekenderne.

I PAB: Indtil 1. maj 2022 er det kun muligt at vaske i vaskeriet i det gamle vaskeri i Tranumparken 2. Den 1. maj 2022 åbner det nye vaskeri i Albjergparken. Der åbnes også nyt vaskeri i Tranumparken – dato stadig ukendt.
Man skal bruge en ny nøglebrik for at kunne benytte de nye vaskerier. Læs mere her

Nedrivningsgener:

16. Hvor meget må nedrivningen larme?
Entreprenøren har udviklet en plan for at begrænse støjen fra nedrivningen så meget som muligt. Det støjende arbejde vil kun foregå på hverdage i tidsrummet kl. 7-18, og særligt støjende aktiviteter vil kun ske på hverdage i tidsrummet kl. 8-16.
I ekstraordinære tilfælde vil det være nødvendigt at fortsætte arbejdet på byggepladsen til efter kl. 18. Læs mere her

Det er ikke muligt at angive de præcise støjangivelser i dB (decibel), som nedrivningsarbejdet kommer til at afføde, der det afhænger af mange forskellige faktorer fx placering ift. støjkilden, vind m.m..
Entreprenøren følger de gældende regler for støjgrænser, der er oplyst i ”Bygge- og anlægsforskrift i København”

Hvad er støjende arbejde og særligt støjende arbejde?
1) Lavere støjende arbejde: Forberedelse af nedrivning og indvendig stripning af højhusene.
2) Støjende arbejde: Nedrivningen af højhusene og gangbroen
3) Særligt støjende arbejde: Nedbrydning af kælder/fundamentet i højhusene og fundamentet fra gangbroen
4) Lavere støjende arbejde:  Genopfyldning hullet og anlæg af grus.

Støjende arbejde
Støjgrænsen for støjende udendørs byggearbejde er fastlagt til 70 dB i gennemsnit pr. dag i hverdagene fra kl. 7-18. 70 dB svarer ca. til støjen, hvis man befinder sig 1. meter væk fra en støvsuger eller en håndmixer, der kører på fuld kraft.
MEN det er vigtigt at huske, at dette er et gennemsnit dB antal i løbet af en hel dag. Det betyder, at der i løbet af dagen vil være perioder, hvor antallet af dB er meget højere end 70 og andre perioder, hvor antallet er lavere.

Særligt støjende arbejde
Udover grænsen på 70 dB i snit pr. dag for støjende arbejde er der i reglerne for Bygge- og anlægsforskriftet også beskrevet, at det er lovligt (og nødvendigt) at udføre arbejde, der støjer mere end 70 dB i snit pr. dag. Det kaldes særligt støjende arbejde og må kun udføres i tidsrummet 8-16. Der vil forekommen en del særligt støjende arbejde i nedrivingsperioden.
Det er ikke muligt at fastsætte en max dB grænse på særligt støjende arbejde, fordi det ofte vil forekomme i kortere perioder og være afhængig af arbejdet, der skal udføres.

Hvis støjgrænserne overskrides, vil beboerne blive orienteret i god tid.

Der støjes ikke lige meget i hele nedrivningsperioden
For beboerne vil støjen synes højest jo længere ned mod jorden, der arbejdes. Dvs. at nedrivningen af de nederste etager i højhusene, vil lame end ved de øverste.
Vi forventer, at det vil tage ca. 10 måneder at nedrive et højhus – dvs. 5 gange 10 måneder. Det betyder IKKE, at der i alle hverdage fra 7-18 vil blive larmet lige meget. I løbet af de 10 måneder vil der også være perioder med mindre støj. Det indledende arbejde med at forberede nedrivningen og stripningen af højhusene vil ikke larme så meget, fordi stripningen forgår inde i huset. Når fundamentet er fjernet og hullet skal fyldes op igen og gøres klar med grus, vil larmen igen være mindre.

Flere højhuse nedrives samtidig
Det betyder, at der vil være forskellige former og grader af støj fra de forskellige højhuse samtidig.
Se overblikket over, hvornår højhusene rives ned i punkt 2

Hvad gøres for at minimere støjgener?
Inden selve nedrivingen strippes husene for indvendigt inventar, der neddeles inde på de enkelte etager og suges ud gennem kanaler i elevatorskaktene til lukkede affaldscontainere eller indsamles i bigbags og hejses ned med tårnkran. Herved undgås støj fra nedkastninger og brug af nedkastningsrør udvendigt på bygningerne.

Alle bygningselementer demonteres, anhugges og hejses ned med tårnkran. Herved undgås støj fra maskiner og faldende betonstykker fra nedklipning af betonelementer.
Ved nedrivning af kælder og fundamenter benyttes i videst muligt omfang hydraulisk betonsaks, som er en støjsvag metode.
De nødvendige støjkilder på byggepladsen placeres med hensyn til nabobygninger og om nødvendigt etableres der støjafskærmninger.

Kingo Karlsen har desuden et monitoreringssystem, der konstant monitorerer, hvor meget nedrivningsarbejdet støjer. Man kan dermed løbende foretage ændringer og hensyn, hvis arbejdet nærmer sig grænseværdierne for støj og vibrationer.

Ifølge den VVM tilladelse, som Brøndby Kommune har givet som forudsætning for nedrivningen, fremgår det, at “Bygherre skal sikre at nedrivningsprojektet bliver gennemført med så lille en påvirkning af omgivelserne ift. støj og vibrationer som muligt. (…) Det støjende arbejde må udføres i hverdage mellem kl. 07.00-18.00. Dog må særligt støjende anlægsarbejde kun udføres mellem kl. 08.00 og 16.00.”  Læs hele tilladelsen her
Periode: ca. marts 2021 – ca. oktober 2022

17. Hvor meget støver nedrivningen?
VIGTIGT: Nedrivningsstøvet fra højhusene er ikke farligt ift. PCB indhold.
Byggeaffaldet og betonelementerne behandles naturligvis efter alle foreskrevne regler og sikkerhedsforanstaltninger, og støvet fra nedrivningen er ikke farligt for områdets beboere.
Kingo Karlsens Miljø- og kvalitetschef fortalte, at værdien af PCB-indholdet i støvet fra nedrivningen ca. er 1/1.000 del af det tilladte. Så den meget lille mængde, som nedrivningen medfører, vurderes altså ikke at være farlig at befinde sig i.

Hvad gøres for at minimere støvgener?

For at undgå spredning af støv ved nedrivningen bliver højhusene inddækket med stillads og armeret plastik. Det efterfølgende arbejde med at knuse og adskille betonen, vil foregå hos en miljøgodkendt affaldsmodtager, så det ikke støver og larmer i boligområdet. Når betonelementerne er hejst ned, tranporteres de væk, inden de bearbejdes. Herudover vil entreprenøren bruge vandforstøver og kæmpe støvsugere for at forhindre, at støv fra arbejdet på byggepladsen spreder sig.

Ifølge den VVM tilladelse, som Brøndby Kommune har givet som forudsætning for nedrivningen, fremgår det, at “Samtlige støvende aktiviteter skal planlægges og gennemføres med en effektiv støvbegrænsning, så der ikke forekommer væsentlige støvgener uden for byggepladsen. (…) For at minimere luftforurening fra nedrivningsaktiviteterne skal der anvendes elektrisk udstyr, hvor det er muligt.” Læs hele tilladelsen her
Periode: ca. marts 2021 – ca. oktober 2022

18. Hvor meget må nedrivningen blokere uden for byggepladsen?
Byggepladsens afspærrede areal er baseret på de sikkerhedszoner, der er nødvendige for at sikre sikkerheden for forbipasserende og boligerne omkring byggepladsen. Byggepladsens areal er planlagt for at genere beboerne mindst muligt, men samtidig sikre nok plads til, at nedrivningsarbejdet kan udføres i et passende tempo, så byggepladsen skal stå i så kort tid som muligt.

Ifølge VVM tilladelsen bliver “byggepladserne indrettet, så der opnås størst muligt areal til nedrivningsarbejdet og størst mulig sikkerhedsafstand fra nedrivningen til beboere/veje/stier i området. Ved at optimere indretningen af byggepladsen kan den samlede tid for nedrivning blive reduceret betydeligt.”
For at sikre flow og løbende afskaffelse af byggeaffald og de store betonelementer,  er det nødvendigt at inddrage et stykke i den ene vejbane af Strandesplananden i vestlig retning til fast opmarchplads for fem lastbiler.

Herudover vil der i ca. 4 uger være kun en bane farbar for billister, når gangbroen i Albjergparken skal rives ned.  Få overblik over trafikændringerne her
Periode: ca. marts 2021 – ca. oktober 2022

19. Hvor meget lys er der tændt om aftenen?

Der kan være lidt positionslys på tårnkranen og lidt lys på byggepladsen, men det er placeret, så det ikke burde genere de omkringliggende boliger.
Periode: ca. marts 2021 – ca. oktober 2022

20. Hvor længe om dagen må der arbejdes på byggepladsen?

Støjende eller forstyrrende nedrivningsarbejde må foregår i hverdage (mandag til fredag) i tidsrummet 07.00-18.00.
Periode: ca. marts 2021 – ca. oktober 2022

21. Må der arbejdes i weekender og på helligdage?

Vi forventer, at byggepladsen vil være lukket i weekenderne. Som udgangspunkt vil støjende eller forstyrrende arbejde derfor kun foregår i hverdage (mandag til fredag) i tidsrummet 07.00-18.00. Hvis der af uforudsete årsager skulle opstå gyldig grund til støjende arbejde i weekenden, vil beboerne blive informeret.
Periode: ca. marts 2021 – ca. oktober 2022

22. Kommer kranen til at svinge ud over  Strandesplanaden?

Nej. Der bliver på intet tidspunkt flyttet og kranet med vægt/byrde over boliger, veje eller andet.  At Strandesplanaden afspærres i korte intervaller er alene sikkerhedshensyn.
Den tomme kran kan godt sving ud over vejen. Når tårnkranen ikke er i brug, dvs., når den ikke transporterer noget, vil den godt kunne svinge også ud over vejen. Dette er ganske ufarligt og en del af de høje sikkerhedsforanstaltninger, der er sikret på byggepladsen. Selve armen på kranen skal kunne dreje, når vinden blæser, da den ellers potentielt ville kunne blæse ned.
Periode: ca. marts 2021 – ca. oktober 2022

Tomterne og nybyggeri:

23. Hvad bliver der bygget i stedet for?
Det er endnu uvist, hvad der skal bygges på de tomme grunde. Boligselskaberne, der ejer grundene, er i dialog med Brøndby Kommune, hvad der kan/skal bygges på pladserne.
Når nedrivningen er slut, vil der på de tomme grunde være hårdt stampet grus, så der er klar til midlertidige udnyttelse, indtil den endelig plan afgøres.

24. Hvornår ved vi, hvad der kommer i stedet for højhusene?
Boligselskaberne er i dialog med Brøndby Kommune om, hvad der kan/skal bygges. Der kan godt gå et par år, før det afklares.

25. Hvad sker der med Klydebos bygninger?
Bygningerne skal bruges til beboeraktiviteter i forbindelse med både HP4 (nedrivning og renovering), men også aktiviteter arrangeret af Brøndby Strand Projektet og beboere/afdelingsbestyrelsen i PAB8, der ejer bygningerne.

Generelt:

26. Hvornår rykker nedrivningen fra byggeplads et til byggeplads to?
Ifølge nyeste tidsplan fra nedrivningsfirmaet Kingo Karlsen påregnes det, at byggeplads 1 (Albjergparken) bliver etableret i ca. april 2021. Byggeplads 2 (Tranumparken) vil blive stillet op i ca. august 2022.
Trafikken via Strandesplananden til hhv. Albjergparken og Tranumparken vil ikke være spærret i samme periode. Der lukkes ikke af for trafikken til Tranumparken, før den er åbnet til Albjergparken.

27. Hvornår informeres vi om store ændringer: trafik, byggepladsaktivitet (støj, støv o.a.), ændringer i byggepladsen?
Både Kingo Karlsen og boligorganisationerne har stort fokus på, at informere beboerne så meget som muligt hele vejen gennem nedrivning og renovering.
Varslinger og store ændringer vil blive annonceret efter de gældende lovmæssige regler.

Informationerne vil komme som brev i postkassen eller opslag i opgange, så hold øje der. Ligeledes kan man altid finde nyeste informationer på hjemmesiden www.brondbystrand.dk/hp4, i det trykte nyhedsbrev HP4Update, der udkommer 3-4 gange om året.

Hvor henvender jeg mig, hvis jeg har et spørgsmål eller en klage?
Henvendelser kan ske til kommunikationskonsulenten for HP4 på sze@fa09.dk eller 21 89 98 91