FAQ - Få svar på dit spørgsmål her

FAQ – Få svar på dit spørgsmål her

Udarbejdet af Kommunikationsgruppen pr. august 2020. Opdateres løbende.
Har du andre spørgsmål? Så send det til sze@fa09.dk
Alle tidsangivelser er anvisende, og kan ændre sig, hvis der opstår uforudsete udfordringer.

1. Bliver det ”normalt” igen?
Ja. Når de fem højhuse er revet ned bliver både trafik og stier normale igen. De trafikale ændringer, der er lavet omkring byggepladserne, bliver reetableret – med undtagelse af nedrivningen af gangbroerne i Albjergparken og Tranumparken og de nye fodgængerfelter, der etableres i stedet.

2. Hvor lang tid skal byggeriet vare?
Byggeplads 1: i perioden ca. marts 2021 – oktober 2022
Marts 2021: Etablering af byggeplads
April 2021 – februar 2022: Nedrivning af 1. højhus (Albjergparken 6)
August 2021 – maj 2022: Nedrivning af 2. højhus (Albjergparken 2)
December 2021 – oktober 2022: Nedrivning af 3. højhus (Albjergparken 1)
Oktober – november 2022: Reetablering af området i Albjergparken

Byggeplads 2: 2022 – 2023
September 2022 – december 2023: Midlertidig trafikomlægning i Tranumparken
November  2022 – september 2023: Nedrivning af 4. højhus Tranumparken 2
Februar 2023 – december 2023: Nedrivning af 5. højhus Tranumparken 1

OBS: Planen er angivende, og der tages forbehold for uforudsete justeringer og ændringer

Færdsel og trafik:
Få det fulde overblik over trafikændringerne i Tranumparken her

Biler:
3. Hvordan skal man komme ind og ud af Tranumparken med bil?
Al trafik ind og ud af Tranumparken skal pr. 30. september foregå via en midlertidig vej, der anlægges nordpå tværs over Mæglergårdsstien gennem Bækkelunden. Der vil af sikkerhedshensyn være hastighedsregulering på vejen. Det vil ikke være muligt at køre ind eller ud af området via Strandesplananden, mens byggepladsen eksisterer. Når byggepladsen pilles ned, genåbnes indgangen fra Strandesplananden, og den midlertidige vej over Mæglergårdsstien fjernes.  Få overblik over trafikændringerne her
Periode: 30. september 2022 – december 2023

4. Hvordan påvirkes trafikken rundt om byggepladserne?
Beboerne i området kan stadig køre af Strandesplananden. I vestlig retning vil Strandesplanaden være 1-sporet forbi først byggeplads 1 og senere byggeplads 2. I kortere perioder vil vejen være spærret i 5-8 minutter ca. 4 gange om dagen / 2 dagen om ugen i 8 uger pga. nedhejsning. Østlig retning vil være uændret.
Periode: marts 2021 – december 2022

5. Hvordan påvirkes trafikken nord for Brøndby Strand Parkerne?
At al biltrafik til og fra Tranumparken skal ledes gennem Bækkelunden vil betyde, at flere biler passerer igennem villakvarteret. Bilister skal i stedet bruge den nyanlagte vej nordfra gennem Bækkelunden  og over Mæglergårdsstien.
Periode: 30. september 2022 – december 2023

6. Hvor skal vi parkere, når byggepladsen er etableret?
For at gøre plads til byggepladserne vil nogle af p-pladserne i området desværre blive midlertidigt afspærrede.
1) P-pladserne foran Rheumhus: Vil være spærret i perioden april 2021 – november 2022
2) P-pladser omkring byggeplads 2 i Tranumparken: Vil være afspærret i perioden: september 2022 – december 2023

Alternative P-muligheder
1) På græsstykket langs vejen ind i Albjergparken mod Mæglergårdsstien etableres nye p-pladser.
2) PAB’s beboere har fået mulighed for at holde på 20 af T13/ Silergårdens p-pladser i Tranumparken. Det gælder udelukkende p-pladserne ved blokkene 19-23 og 25-33. Parkerer PAB’ beboere andre steder i Tranumparken, kan det medføre p-afgifter efter gældende p-regler. 
Periode: marts 2021 – december 2023

7. Kan alle størrelser biler komme ind i områderne – flyttebiler, skraldebiler etc.?
Ja. Alle biler i alle størrelser vil stadig kunne køre ind i Tranumparken, men de skal bruge indkørslen fra Bækkelunden. Der bliver etableret en almindelig asfaltvej over Mæglergårddsstien. Se mere i svar punkt 3 + 8.
Periode: marts 2021 – december 2023

Fodgængere, cyklister m.m.:
8. Hvordan sikres skolevejen for cyklende børn på Mæglergårdsstien? Bliver der trafikregulering?
Fordi der skal laves bilpassage over Mæglergårdsstien, vil der blive opsat diverse sikkerhedsforanstaltninger for at sikre sikkerheden for bløde trafikanter. Der anlægges vejbump på vejene, så bilernes hastighed holdes nede.
Periode: ca. marts 2021 – december 2023

9. Hvordan skal man færdes med barnevogn, rollator, kørestol, elscooter, når gangbroerne bliver fjernet?
Det anbefales at følge stierne gennem gårdene. For at sikre fodgængere og andre bløde trafikanter, når gangbroerne fjernes, anlægges der permanente fodgængerfelt over Tranumparken nord for højhusene.

10. Er der lys på de nye stier og veje?
Ja. Der er belysning og skiltning på de alternative stier gennem områderne.
Periode: marts 2021 – december 2023

Offentlig transport:
11. Kan jeg stadig tage bussen?
Ja. Busstoppestedet for bus 166 på Strandesplanaden ud for Albjergparken 6 bliver flyttet mod øst tættere på Tybjergparken.
Periode: marts 2021 – ca. oktober 2022

12. Kan jeg stadig komme med Flextrafik/specialtransport?
Ja. Dog skal flextrafik/ specialtransport ligesom alle andre biler benytte de nye veje gennem Bækkelunden. Det kan derfor være en god idé at tage højde for den øgede transporttid pga. omvejen samt at gøre opmærksom på den ændrede indkørsel, når du bestiller din tid hos Flextrafik.
Periode: marts 2021 – december 2023

Genhusning og eksisterende funktioner:

13. Hvem skal genhuses?
Genhusning sker udelukkende af beboere, der bor indenfor sikkerhedszonerne omkring byggepladserne. Dvs. hvor det ikke er sikkert at opholde sig. Der tilbydes som udgangspunkt ikke genhusning pga. støj, støv og andre forventelige byggepladsgener.
Årsagen til udelukkende at genhuse på baggrund af sikkerhedszoner, er de faste grænseværdier for støv og støj, som Brøndby Kommune har stillet som krav i nedrivningstilladelsen. Kingo Karlsen er forpligtet til at overholde disse grænser og har opsat et monitoreringssystem, der konstant overvåger nedrivningsarbejdet. Man kan dermed løbende foretage ændringer, hvis arbejdet nærmer sig grænseværdierne for støj og vibrationer. De pågældende beboere får besked / har fået besked fra deres boligselskab, hvis de skal genhuses.

14. Kan beboere med nattearbejde blive genhuset, så de ikke generes af larmen hele dagen og ikke kan sove?
Nej. Genhusning sker  udelukkende på baggrund af sikkerhedszonerne. Vi ved godt, at det kan skabe udfordringer for beboernes hverdag med larmen fra nedrivningen. Men det er beklageligvis de følger, som vi ikke kan undgå ved nedrivning. Se uddybning af genhusning i punkt 13 punkt 16 + 17 for støj- og støvgrænser nedenfor her.

 15. Kan vi stadig vaske?
I BAB: Det vil stadig være muligt at vaske i vaskeriet i Rheumhus i hele nedrivingsperioden.

I PAB: PAB får etableret to nye vaskerier i hhv. Albjergparken og Tranumparken. Pt. er det kun vaskeriet i Albjergparken, der er i funktion, men det forventes, at vaskeriet i Tranumparken åbner i løbet af efteråret 2022.  Læs mere her

Nedrivningsgener:

16. Hvor meget må nedrivningen larme?
Entreprenøren har udviklet en plan for at begrænse støjen fra nedrivningen så meget som muligt. Det støjende arbejde vil kun foregå på hverdage i tidsrummet kl. 7-18, og særligt støjende aktiviteter vil kun ske på hverdage i tidsrummet kl. 8-16. I ekstraordinære tilfælde vil det være nødvendigt at fortsætte arbejdet på byggepladsen til efter kl. 18. Læs mere her

Det er ikke muligt at angive de præcise støjangivelser i dB (decibel), som nedrivningsarbejdet kommer til at afføde, der det afhænger af mange forskellige faktorer fx placering ift. støjkilden, vind m.m.. Entreprenøren følger de gældende regler for støjgrænser, der er oplyst i ”Bygge- og anlægsforskrift i København”

Hvad er støjende arbejde og særligt støjende arbejde?
1) Lavere støjende arbejde: Forberedelse af nedrivning og indvendig stripning af højhusene.
2) Støjende arbejde: Nedrivningen af højhusene og gangbroen
3) Særligt støjende arbejde: Nedbrydning af kælder/fundamentet i højhusene og fundamentet fra gangbroen
4) Lavere støjende arbejde:  Genopfyldning hullet og anlæg af grus.

Støjende arbejde
Støjgrænsen for støjende udendørs byggearbejde er fastlagt til 70 dB i gennemsnit pr. dag i hverdagene fra kl. 7-18. 70 dB svarer ca. til støjen, hvis man befinder sig 1. meter væk fra en støvsuger eller en håndmixer, der kører på fuld kraft.
MEN det er vigtigt at huske, at dette er et gennemsnit dB antal i løbet af en hel dag. Det betyder, at der i løbet af dagen vil være perioder, hvor antallet af dB er meget højere end 70 og andre perioder, hvor antallet er lavere.

Særligt støjende arbejde
Udover grænsen på 70 dB i snit pr. dag for støjende arbejde er der i reglerne for Bygge- og anlægsforskriftet også beskrevet, at det er lovligt (og nødvendigt) at udføre arbejde, der støjer mere end 70 dB i snit pr. dag. Det kaldes særligt støjende arbejde og må kun udføres i tidsrummet 8-16. Der vil forekommen en del særligt støjende arbejde i nedrivingsperioden.
Det er ikke muligt at fastsætte en max dB grænse på særligt støjende arbejde, fordi det ofte vil forekomme i kortere perioder og være afhængig af arbejdet, der skal udføres.

Hvis støjgrænserne overskrides, vil beboerne blive orienteret i god tid.

Der støjes ikke lige meget i hele nedrivningsperioden
For beboerne vil støjen synes højest jo længere ned mod jorden, der arbejdes. Dvs. at nedrivningen af de nederste etager i højhusene, vil synes at larme end ved de øverste.
Vi forventer, at det vil tage ca. 10 måneder at nedrive et højhus – dvs. 5 gange 10 måneder. Det betyder IKKE, at der i alle hverdage fra kl. 7-18 vil blive larmet lige meget. I løbet af de 10 måneder vil der også være perioder med mindre støj. Det indledende arbejde med at forberede nedrivningen og stripningen af højhusene vil ikke larme så meget, fordi stripningen forgår inde i huset. Når fundamentet er fjernet og hullet skal fyldes op igen og gøres klar med grus, vil larmen igen være mindre.

Flere højhuse nedrives samtidig
Det betyder, at der vil være forskellige former og grader af støj fra de forskellige højhuse samtidig. Se overblikket over, hvornår højhusene rives ned i punkt 2

Hvad gøres for at minimere støjgener?
Inden selve nedrivningen strippes husene for indvendigt inventar, der neddeles inde på de enkelte etager, og transporteres ned til containerne. Herved undgås støj fra nedkastninger og brug af nedkastningsrør udvendigt på bygningerne.

Alle bygningselementer demonteres, anhugges og hejses ned med tårnkran. Herved undgås støj fra maskiner og faldende betonstykker fra nedklipning af betonelementer.
Ved nedrivning af kælder og fundamenter benyttes i videst muligt omfang hydraulisk betonsaks, som er en støjsvag metode. De nødvendige støjkilder på byggepladsen placeres med hensyn til nabobygninger og om nødvendigt etableres der støjafskærmninger.

Kingo Karlsen har desuden et monitoreringssystem, der konstant monitorerer, hvor meget nedrivningsarbejdet støjer. Man kan dermed løbende foretage ændringer og hensyn, hvis arbejdet nærmer sig grænseværdierne for støj og vibrationer.

Ifølge den VVM tilladelse, som Brøndby Kommune har givet som forudsætning for nedrivningen, fremgår det, at “Bygherre skal sikre at nedrivningsprojektet bliver gennemført med så lille en påvirkning af omgivelserne ift. støj og vibrationer som muligt. (…) Det støjende arbejde må udføres i hverdage mellem kl. 07.00-18.00. Dog må særligt støjende anlægsarbejde kun udføres mellem kl. 08.00 og 16.00.”  Læs hele tilladelsen her
Periode: marts 2021 – december 2023

17. Hvor meget støver nedrivningen?
VIGTIGT: Nedrivningsstøvet fra højhusene er ikke farligt ift. PCB indhold.
Byggeaffaldet og betonelementerne behandles naturligvis efter alle foreskrevne regler og sikkerhedsforanstaltninger, og støvet fra nedrivningen er ikke farligt for områdets beboere.
Kingo Karlsens Miljø- og kvalitetschef påpeger, at værdien af PCB-indholdet i støvet fra nedrivningen ca. er 1/1.000 del af det tilladte. Så den meget lille mængde, som nedrivningen medfører, vurderes altså ikke at være farlig at befinde sig i.

Hvad gøres for at minimere støvgener?

For at undgå spredning af støv ved nedrivningen bliver højhusene inddækket med stillads og armeret plastik. Det efterfølgende arbejde med at knuse og adskille betonen, vil foregå hos en miljøgodkendt affaldsmodtager, så det ikke støver og larmer i boligområdet. Når betonelementerne er hejst ned, transporteres de væk, inden de bearbejdes. Herudover vil entreprenøren bruge vandforstøver og kæmpe støvsugere for at forhindre, at støv fra arbejdet på byggepladsen spreder sig.

Ifølge den VVM tilladelse, som Brøndby Kommune har givet som forudsætning for nedrivningen, fremgår det, at “Samtlige støvende aktiviteter skal planlægges og gennemføres med en effektiv støvbegrænsning, så der ikke forekommer væsentlige støvgener uden for byggepladsen. (…) For at minimere luftforurening fra nedrivningsaktiviteterne skal der anvendes elektrisk udstyr, hvor det er muligt.” Læs hele tilladelsen her 

18. Hvor meget må nedrivningen blokere uden for byggepladsen?
Byggepladsens afspærrede areal er baseret på de sikkerhedszoner, der er nødvendige for at sikre sikkerheden for forbipasserende og boligerne omkring byggepladsen. Byggepladsens areal er planlagt for at genere beboerne mindst muligt, men samtidig sikre nok plads til, at nedrivningsarbejdet kan udføres i et passende tempo, så byggepladsen skal stå i så kort tid som muligt.

Ifølge VVM tilladelsen bliver “byggepladserne indrettet, så der opnås størst muligt areal til nedrivningsarbejdet og størst mulig sikkerhedsafstand fra nedrivningen til beboere/veje/stier i området. Ved at optimere indretningen af byggepladsen kan den samlede tid for nedrivning blive reduceret betydeligt.”
For at sikre flow og løbende afskaffelse af byggeaffald og de store betonelementer,  er det nødvendigt at inddrage et stykke i den ene vejbane af Strandesplananden i vestlig retning til fast holdeplads for de lastbiler, der skal transportere byggeaffaldet og betonen væk.
Periode: marts 2021 – december 2023

19. Hvor meget lys er der tændt om aftenen?

Der kan være lidt positionslys på tårnkranen og lidt lys på byggepladsen, men det er placeret, så det ikke burde genere de omkringliggende boliger.
Periode: marts 2021 – december 2023

20. Hvor længe om dagen må der arbejdes på byggepladsen?

Støjende eller forstyrrende nedrivningsarbejde må foregår i hverdage (mandag til fredag) i tidsrummet 07.00-18.00.
Periode: marts 2021 – december 2023

21. Må der arbejdes i weekender og på helligdage?

Vi forventer, at byggepladsen vil være lukket i weekenderne. Som udgangspunkt vil støjende eller forstyrrende arbejde derfor kun foregår i hverdage (mandag til fredag) i tidsrummet 07.00-18.00. Hvis der af uforudsete årsager skulle opstå gyldig grund til støjende arbejde i weekenden, vil beboerne blive informeret.
Periode: marts 2021 – december 2023

22. Kommer kranen til at svinge ud over  Strandesplanaden?

Nej. Der bliver på intet tidspunkt hejst beton over boliger, veje eller andet.  At Strandesplanaden afspærres i korte intervaller er alene sikkerhedshensyn.
Den tomme kran kan godt sving ud over vejen. Når tårnkranen ikke er i brug, vil armen godt kunne svinge også ud over vejen. Dette er ganske ufarligt og en del af de høje sikkerhedsforanstaltninger, der er sikret på byggepladsen.
Periode: marts 2021 – december 2023

Tomterne og nybyggeri:

23. Hvad bliver der bygget i stedet for?
Det er endnu uvist, hvad der skal bygges på de tomme grunde. Boligselskaberne, der ejer grundene, er i dialog med Brøndby Kommune og Fremtidens Brøndby Strand om, hvad der kan/skal bygges på pladserne. Hvert boligselskab sørger selv for at afklare, hvad der skal bygges midlertidigt på de tomme pladser.

24. Hvornår ved vi, hvad der kommer i stedet for højhusene?
Boligselskaberne er i dialog med Brøndby Kommune om, hvad der kan/skal bygges. Der kan godt gå et par år, før det afklares. Indtil da er det muligt for boligselskaberne at anlægge noget midlertidigt på de tomme pladser.

25. Hvad sker der med Klydebos bygninger?
Det boligsociale Projekt Brøndby Strand Projektet er flyttet ind i bygningerne. Her er en række beboeraktiviteter i forbindelse med både HP4 (nedrivning og renovering) og de boligsociale. Afdelingsbestyrelsen i PAB 8 har også bestyrelseslokaler her.

Generelt:

26. Hvornår rykker nedrivningen fra byggeplads 1 til byggeplads 2?
Ifølge nyeste tidsplan fra nedrivningsfirmaet Kingo Karlsen påregnes det, at byggeplads 2 (Tranumparken) påbegyndes i september 2022. Trafikken via Strandesplananden til hhv. Albjergparken og Tranumparken vil ikke være spærret i samme periode. Trafikken til Albjergparken åbnes d. 14. september 2022, og trafikken til Tranumparken lukkes 30. september.

27. Hvornår informeres vi om store ændringer: trafik, byggepladsaktivitet (støj, støv o.a.), ændringer i byggepladsen?
Både Kingo Karlsen og boligorganisationerne har stort fokus på, at informere beboerne så meget som muligt og så hurtigt som muligt hele vejen gennem nedrivning og renovering.
Varslinger og store ændringer vil blive annonceret efter de gældende lovmæssige regler.

Informationerne vil komme som brev i postkassen eller opslag i opgange, så hold øje der. Ligeledes kan man altid finde nyeste informationer på hjemmesiden www.brondbystrand.dk/hp4

Hvor henvender jeg mig, hvis jeg har et spørgsmål eller en klage?
Henvendelser kan ske til kommunikationskonsulenten for HP4 på sze@fa09.dk eller 21 89 98 91