Vi holder øje med støjen

Støjen fra nedrivning overvåges, så vi er sikre på, at den ikke overskrider støjgrænserne

”Hvis vi kunne, ville vi hellere end gerne rive husene lydløst ned. Men det er desværre ikke muligt. Til gengæld gør vi alt, hvad vi kan for at dæmpe støjen så meget som muligt. Det betyder også, at vi monitorer støjen, så vi er sikre på, at det ikke støjer mere end de tilladte støjgrænser,” fortæller Nico Jørgensen, der er Kingo Karlsens projektleder på nedrivningen.

På byggepladsen er der derfor opsat et støjmonitorerings-system, der konstant måler støjen fra nedrivningen. Støjmålerne sidder flere forskellige steder og systemet giver alarm, hvis støjen overstiger de tilladte grænseværdier. På den måde kan Kingo Karlsen justere arbejdet og metoderne, hvis det skulle blive nødvendigt.
Støjmonitorerings-rapporterne bliver gennemgået ved sikkerhedsmøderne hver måned, og man kan ligeledes udtrække rapporter på helt specifikke tidspunkter og datoer, hvis der fx kommer en klage. Kingo Karlsen følger de gældende regler for støjgrænser, der er oplyst i ”Bygge- og anlægsforskrift i København”

Vigtigt at passe på beboerne
Både nedrivningsfirmaet Kingo Karlsen og boligorganisationerne er meget opmærksomme på, at beboerne skal generes så lidt som muligt at nedrivningen.
”Det er meget vigtigt for os, at vi passer på de beboere, der bor tæt op af nedrivningen. Derfor har vi allerede fra start af planlægning af nedrivningen haft fokus på, hvordan det kan gennemføres med de mest støj- og støvsvage arbejdsmetoder. Vi har en rigtig god løbende dialog med Kingo Karlsen, og vi er alle meget opmærksomme på, at folk bor helt tæt på, og skal have en hverdag til at fungere,” siger Christian Bundgård fra afdelingsbestyrelsen i Rheumpark der har været med til at gennemse nedrivningsplanerne.

Eksempel på formodet støj ved nedrivningen. OBS. det er formodede forhåndsberegninger baseret på udregninger fra HP4’s miljørådgiver

Hvor meget kommer nedrivningen så til at støje?
I nedrivningstilladelsen er det et krav, ”at nedrivningsprojektet bliver gennemført med så lille en påvirkning af omgivelserne ift. støj og vibrationer som muligt. (…) Det støjende arbejde må udføres i hverdage mellem kl. 07.00-18.00. Dog må særligt støjende anlægsarbejde kun udføres mellem kl. 08.00 og 16.00.” Læs hele tilladelsen her
Det er ikke muligt at angive de præcise støjangivelser i dB (decibel), som nedrivningsarbejdet kommer til at medføre, der det afhænger af mange forskellige faktorer fx placering ift. støjkilden, vind, hvilken del af husene, der er tale om m.m.

Der støjes ikke lige meget i hele nedrivningsperioden
Kingo Karlsen har beregnet, at det tager ca. 10 måneder at rive hvert højhus ned. Men Nico Jørgensen understreger, at støjen ikke vil være konstant i 10 måneder.
”Det betyder IKKE, at der i alle hverdage fra kl. 7-18 vil blive larmet lige meget. Der vil også være perioder med mindre støj. Fx vil tømningen af husene vil ikke larme. Men når vi begynder at rive ned, vil det larme. For beboerne vil støjen synes højest jo længere ned mod jorden, der arbejdes. Dvs. at nedrivningen af de nederste etager i højhusene, vil larme end ved de øverste,” forklarer Nico Jørgensen.
”Det der vil larme mest, er, når vi skal banke betonfundamenterne under hvert højhus op. Vi er meget opmærksomme på, at det støjer, så vi gør alt, hvad vi kan for at begrænse støjen,” forsikrer projektlederen.

dB bliver målt i gennemsnit
Når der sættes støjgrænser er vigtigt at bemærke, at der er tale om gennemsnit dB i løbet af en hel arbejdsdag. Det betyder, at der i løbet af dagen vil være perioder, hvor antallet af dB er meget højere end grænseværdierne og andre perioder, hvor antallet er lavere. Derfor vil støjbelastningen opleves væsentligt højere på nogle tidspunkter af dagen.

Hvad er støjende arbejde og særligt støjende arbejde?

1) Lavere støjende arbejde: Forberedelse af nedrivning og indvendig stripning af højhusene samt opfyldning af hullet og anlæg af grus, når huset er revet ned.

2) Støjende arbejde: Nedrivningen af højhusene:
Støjgrænsen for støjende udendørs byggearbejde er fastlagt til 70 dB i gennemsnit pr. dag i hverdagene fra kl. 7-18. 70 dB svarer ca. til støjen, hvis man befinder sig 1. meter væk fra en støvsuger eller en håndmixer, der kører på fuld kraft.

MEN det er igen vigtigt at huske, at dette er et gennemsnit dB antal i løbet af en hel dag. Det betyder, at der i løbet af dagen vil være perioder, hvor antallet af dB er meget højere end 70 og andre perioder, hvor antallet er lavere.

3) Særligt støjende arbejde: Nedbrydning af kælder/fundamentet i bunden af højhusene
Udover grænsen på 70 dB i snit pr. dag for støjende arbejde er der i reglerne for Bygge- og anlægsforskriftet også beskrevet, at det er lovligt (og nødvendigt) at udføre arbejde, der støjer mere end 70 dB i snit pr. dag. Det kaldes særligt støjende arbejde og må kun udføres i tidsrummet 8-16. Der vil forekommen en del særligt støjende arbejde i nedrivingsperioden.

Det er ikke muligt at fastsætte en max dB grænse på særligt støjende arbejde, fordi det ofte vil forekomme i kortere perioder og være afhængig af arbejdet, der skal udføres.

Hvad gøres for at minimere støjgener?

Inden selve nedrivingen strippes husene for indvendigt inventar, der neddeles inde på de enkelte etager og suges ud gennem kanaler i elevatorskaktene til lukkede affaldscontainere eller indsamles i bigbags og hejses ned med tårnkran. Herved undgås støj fra nedkastninger og brug af nedkastningsrør udvendigt på bygningerne.

– Alle bygningselementer demonteres, anhugges og hejses ned med tårnkran. Herved undgås støj fra maskiner og faldende betonstykker fra nedklipning af betonelementer.
– Ved nedrivning af kælder og fundamenter benyttes i videst muligt omfang hydraulisk betonsaks, som er en støjsvag metode.
– De nødvendige støjkilder på byggepladsen placeres med hensyn til nabobygninger og om nødvendigt etableres der støjafskærmninger.

Flere højhuse nedrives samtidig
Det betyder, at der vil være forskellige former og grader af støj fra de forskellige højhuse samtidig. Til gengæld kan nedrivningen og generne holdes til en kortere periode, fordi man arbejder på flere huse samtidig.

Eksempel på en af de støjmonitorer, der er opsat for måle støjen fra byggepladsen i Albjergparken